دانلود کتاب صوتی پیرمرد و دریا tagged posts

خرید کتاب صوتی

مسعود آدیمی مدیر عامل چاپخانه تعاونی استان مرکزی با اشاره به وضعیت صاحبان چاپ در آن استان توضیح داد: وضعیت انتشار کتاب در استان خوب نیست و به عنوان مثال خرید کتاب صوتی من که مجوز چاپ دارم نمی توانم از ابتدای سال 1399 تاکنون حتی یک کتاب چاپ نکرده ام. چون از بازار موجود مطمئن نبودم.

وی افزود: البته كل ایران درگیر مشكلات اقتصادی كوچك و بزرگ خرید کتاب صوتی است و فعالیت های چاپی به میزان 30 هزار تن به هیچ وجه سودآور نیست...

Read More