بهترین کتاب های صوتی tagged posts

بهترین کتاب های صوتی

با گذشت زمان ، تحولات در جامعه بهترین کتاب های صوتی، تنوع نیازهای اطلاعاتی کاربران و بحران های در حال ظهور چهره واقعی کار برای کتابداران را نشان می دهد. کم کم متوجه می شوند که واقعیت کار در کتابخانه با آنچه در دانشگاه آموخته اند بسیار متفاوت است. شاید مشکل کار ما در دانشگاه ها این باشد که ما کتابداران آینده را در یک فضای واقعی فعلی و موضوعات نظری و انتزاعی بیشتر به آنها منتقل نکرده ایم. این یک چالش بزرگ است که ما باید در دانشگاه ها بیشتر به آن توجه کنیم و حداقل در کلاس های درس می توانیم محیطی تجربی و شبیه سازی شده را بهترین کتاب های صوتی برای دانشجویانی که کتابدار آینده هستند فراهم کنیم...

Read More