Monthly Archives فوریه 2021

وکیل رفع سوء اثر چک

 صادرکننده ارزیابی بایستی در مورخ معین شده در محاسبه , به عبارتی مبلغ نقدی را در بانک داشته باشد , مراحل وصول چک برگشتی ، در غیر این صورت مسئولیت کیفری و دولتی را به عهده خواهد داشت . مثلا , در شرایطی که نظارت برای روز آن گاه صادر شده باشد چون امید‌بخش است , بایستی اعتنا داشت که اصل این است که محاسبه امید بخش نیست , براین اساس ثابت پیمان دهنده بودن آن به عهده صادرکننده است .

 مراحل وصول چک برگشتی ،  صادرکننده نباید در حین مشخص و معلوم شده در نظارت , کل یا این که قسمتی از پول را از بانک برد...

Read More