فرآیند ثبت کمپانی

مراحل ثبت کمپانی
1 – مراجعه به بخش OVIR , داشتن روادیدِ یک ساله ;
2 – تنظیم قرارداد برای اجاره محل رسمی برای ثبت کمپانی در محل کار اوراق قانونی .
3 – مراجعه به نام نویسی و نام نویسی شركت و تهيه اساسنامه ;
4 – مراجعه به سازمان کارها مالیاتی دفتر کار به همراه اجاره محل کار و اساسنامه کمپانی برای اخذ کد و جواز تهیه و تنظیم مهر کمپانی .
5 – مراجعه به مکان تنظیم مهر شرکتها
6 – نام نویسی در بخش بازنشستگی ;
7 – تنظیم کاسا و پلمپ در بخش مالیاتی ;
8 – مراجعه به بانک و بهره برداری اکانت بانکی و تأیید امضا , کارت اعتباری در دفتر کار سندها قانونی و تأیید کارت در سازمان کارها مالیاتی ;
9 – مراجعه به گمرک با ذکر اسم برای گشودن پرونده جهت هدف ها واردات و صادرات ;

پروسه ثبت کمپانی تجاری در جمهوری ارمنستان

الف – ورقه ها اضطراری
1 – نشانی حقوقی
در بالا , درخواست کننده ثبت کمپانی می بایست محلی را برای انجام عمل های اقتصادی خویش تهیه و تنظیم نماید که براساس توافق طومار ای که بوسیله دفتر کار اوراق قانونی دربین مالک کمپانی و مالک یک مالکیت محرمانه تأیید شده باشد , گزینش نماید و آن کمپانی می بایست بوسیله آن نشانی ثبت شود . نشانی محل تحت عنوان محل اقامت کمپانی ثبت شده‌است . آنگاه برای اخذ اوراق مرتبط با رانت و نام نویسی همگانی می بایست به سازمان كاداستر ارجاع شود .

2 – نامگذاری کمپانی
برای نام نویسی کمپانی بایستی به بخش ثبت وضع و اوضاع مراجعه شود و 5 تا 6 اسم مرتبط با آنها‌را در اختیارتان قرار دهد و بعداز در اختیار گرفتن بررسی اسامی جان دار ( در صورت وجود اسم شبیه در سیستم نامگذاری ملی در ارمنستان ) یک کدام از اسم ها ممکن است تعیین و ثبت شود .
برای نام نویسی کمپانی , بایستی مبلغ 5000 درام تحت عنوان عارضه ها همگانی به اکانت بانکی مربوط تسویه شود .
اساسنامه کمپانی هم می‌تواند با مشاوره و به خواهش صاحب و مالک کمپانی در بخش ثبت وضع تهیه و تنظیم شود .

3 – بهره‌برداری اکانت بانکی و صادر شدن مدرک های بانکی
برای بهره برداری اکانت بانکی به اسم کمپانی , مراجعه به بانک های دارای ربط از جمله ارمنستان بانک ها و بانک های فرنگی و همینطور شعبه بانک ملت کشور‌ایران در ایروان لازم است . بعد از بانک منظور شده‌است تا صادر شدن گواهینامه را صادر نماید : یک ورقه براساس نرخ سرمایه اول , دست‌کم 50 , 000 درام و دوم تسویه اکانت به اکانت بانکی . اوراق ذکر شده برای ثبت کمپانی لازم است .

4 – در اختیار داشتن روادیدِ اقامت
قابل ذکر است که شهروند فرنگی زمانی روادیدِ اقامت یکساله دارااست میتواند مدیریت یک کمپانی باشد ( روادیدِ اقامت کوتاه زمان ممکن است پذیرفته نشود ) . در غیر این صورت , رئیس کمپانی بایستی تبعه ارمنستان باشد ( دقت : برای ثبت کمپانی , حتمی است مبلغ 12000 درام تحت عنوان وظیفه همگانی تسویه شود ) .

ب – دپارتمان نام نویسی
ثبت کمپانی در بخش ثبت وضع و اوضاع ارمنستان
با داشتن اوراق دارای ربط در دست , صاحب کمپانی قادر است به بخش ثبت اوضاع و احوال مراجعه نماید و تعداد و صلاحیت سهامداران را با بخش سهم خویش اطلاع دهد ( تعداد سهامداران ممکن است یکی‌از … باشد ) . اساسنامه کمپانی قادر است در آن بخش تنظیم شود و درین تراز می بایست مدیریت کمپانی مشخص و معلوم شود ( در حالتی که مدیریت اتباع فرنگی باشد , واجب است پاسپورت خویش را بصورت قانونی و همینطور ترجمه روادیدِ سهامداران دارای ارتباط ترجمه فرمایید ) .

ج – سازمان های مالیاتی و تأمین اجتماعی
1 – نام نویسی در سازمان مالیات و SSO
درخواست کننده ثبت کمپانی میتواند به مرخصی مالیاتی ناحیه که کمپانی آن در آن نام نویسی نموده است مراجعه نماید و با کامل شدن فرم ذی‌ربط , او کد مالیاتی را برای او تنظیم می نماید . او بعد از ارائه ورقه ها , در مهلت 30 روزه , میتواند برای ثبت کمپانی و بهره‌برداری پرونده مرتبط با SSO مراجعه نماید . در صورت تأخیر در انجام این فعالیت , ممکن است تأخیر را جبران نماید .

2 – دريافت مهر کمپانی , تکميل اکانت بانکي براي برداشت , کتاب ثبت ماليات
او بعداز اخذ کد مالیات , برای پیشنهاد برای تنظیم مهر کمپانی میتواند به بخش مربوط مراجعه نماید ( درخواست کننده به وسیله سازمان ثبت معرفی می شود ) و بعد میتواند برای کامل شدن اکانت بانکی خویش به بانک مراجعه نماید تا از اکانت خویش برای هزینه های کمپانی بیرون